Mesafeli Satış Sözleşmesi

.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar
çerçevesinde imzalanmıştır.
‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
AD- SOYAD:
ADRES:
‘SATICI’ ; Luminesse
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde
sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme
yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler
karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal
sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan
adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya
yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden
gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere
hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, Luminesse’ya
ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve
satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri
gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler
güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise
belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı Luminesse
Telefon
Faks
Eposta destekluminesse@gmail.com
ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi,
adedi) Luminesse
’ye ait  internet sitesinde yayınlanmaktadır. Luminesse tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili
ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine
kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler
güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise
belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda
gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil)
Kargo Tutarı
Toplam :
Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat tarihi
Teslim şekli
7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir.
8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte
teslim edilecektir.
GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, Luminesse’ya ait internet
sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile
teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli
teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik
ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Luminesse tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken
adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını,
ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın
yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen
süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir.
Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi
feshetme hakkı saklıdır.
9.3. Luminesse , Sözleşme konusu
ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım
kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak
yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve
dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası
sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul,
beyan ve taahhüt eder.
9.4. Luminesse, sözleşmeden doğan
ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak
suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
9.5. Luminesse, sipariş konusu ürün
veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu
yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün
içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya
iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda
teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi
ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Luminesse’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona
ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya
kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız
kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans
kuruluşu tarafından Luminesse’ya
ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri
Luminesse’ya ait olacak şekilde
Luminesse’ya iade edeceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
9.8. Luminesse , tarafların iradesi
dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini
engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile
sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu
ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun
ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Luminesse’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi
halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine
nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı,
siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade
edilir. ALICI, Luminesse tarafından
kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin
ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra
ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili
olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için Luminesse
 yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi
tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer
iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla
iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır.
ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen
iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik,
kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim
almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı
kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya
ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı
tespit edilmesi halinde,Luminesse,
kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının
bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine
ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu
bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur
taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Luminesse, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
9.12. ALICI, Luminesse ya ait internet
sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu,
Luminesse’nın bu bilgilerin gerçeğe
aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Luminesse’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin
edeceğini beyan ve taahhüt eder.
9.13. ALICI, Luminesse ya ait internet
sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi
baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler
tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
9.14. ALICI, Luminesse ’ya ait internet
sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve
taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına
tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını
önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
9.15. Luminesse ’ya ait internet
sitesinin üzerinden, Luminesse’nın
kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya
işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya
yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o
siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere
yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye
işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Luminesse’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari
tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, M
Luminesse’nın üyeye karşı üyelik
sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
CAYMA HAKKI
10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün
kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört)
gün içerisinde, Luminesse
’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet
sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten
itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin
ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının
kullanımından kaynaklanan masraflar Luminesse’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda
bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Luminesse’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta
ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı
Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu
hakkın kullanılması halinde,
a) kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün
faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte
gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE
FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte
eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) Luminesse, cayma bildiriminin
kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve
ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı
iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa
veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında Luminesse’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma
hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana
gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyleLuminesse tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi
halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri
gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj
malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma
tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından
ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan
ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan vedoğası gereği ayrıştırılması
mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete
ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen
hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya görüntü
kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri
depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından
açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı
süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma
hakkının kullanılması daYönetmelik gereği mümkün değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir
yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner,
kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş,
bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde,
kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve
bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka
hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep
edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI,
borcun gecikmeli ifasından dolayı Luminesse’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda
belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici
işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine
yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri
2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem
heyetlerine,
c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile
3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru
yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin
tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Luminesse, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından
okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri
yapmakla yükümlüdür.
SATICI:
ALICI:
TARİH